Kwaliteit studiekeuze informatie mag niet ter discussie staan

27 maart 2019

Van 28 januari tot 24 maart 2019 heeft op Breda University of Applied Sciences de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) van Studiekeuze123 weer plaatsgevonden. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle ingeschreven studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding.

Dit jaar heeft de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van Studiekeuze123 tot uitvoeringsproblemen geleid, waardoor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de NSE resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. De Vereniging Hogescholen concludeert dat er ernstige tekortkomingen zijn betreffende de juistheid van de responsdata en dat verdere analyse van de data zal resulteren tot misleidende studiekeuze-informatie voor toekomstig studiekiezers. In overleg met alle hogescholen, is daarom besloten de deelname aan NSE voor dit jaar te beëindigen.

BUas betreurt dit erg, omdat alle betrokken partijen, en niet op de laatste plaats alle BUas-studenten, hebben geïnvesteerd om de enquête ook dit jaar weer in betekenisvolle resultaten te kunnen laten resulteren. Voor Breda University of Applied Sciences moet echter correcte en juiste informatievoorziening naar potentiele studiekiezers onbetwist voorop staan, en moet dit ook betekenisvolle feedback voor BUas opleveren. Voor de aankomende studenten van dit jaar blijven wél de gegevens uit de Nationale Studenten Enquête van vorig jaar beschikbaar.
 

Over studiekeuze 123 en de NSE
 

Het ministerie van OCW heeft in overleg met de hoger onderwijsinstellingen aan Studiekeuze123 de opdracht gegeven om de Nationale Studenten Enquête te organiseren. De NSE is een belangrijk instrument voor interne kwaliteitszorg op scholen en voorlichting richting studiekeizers. Studenten worden gevraagd een vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding,studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding.

De uitlag van de NSE help doorgaans toekomstig studiekiezers in hun keuzeproces voor een passende opleiding. Studiekeuze123 is primair verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van de NSE en hiermee voor de kwaliteit van de data. Studiekeuze123 moet aannemelijk maken dat de geleverde data voldoet aan de gebruikelijke eisen rondom validiteit en betrouwbaarheid.

Meer informatie: website Vereniging Hogescholen