Privacyverklaring

Breda University of Applied Sciences hecht veel waarde aan de privacy van haar studenten, medewerkers en bezoekers en gaat zorgvuldig om met hun gegevens.

Breda University of Applied Sciences gaat zorgvuldig en conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt, om met gegevens van studenten, medewerkers en bezoekers. In deze privacyverklaring lees je in het kort hoe Breda University of Applied Sciences met jouw persoonsgegevens omgaat en welke rechten jij hebt in het kader van de privacywetgeving.

Betrokkenen en Breda University of Applied Sciences als verantwoordelijke

De AVG dient ter bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen, de betrokkenen. Breda University of Applied Sciences verwerkt in dit kader persoonsgegevens van studenten, medewerkers en eventuele andere personen. Breda University of Applied Sciences is een verantwoordelijke in de zin van de AVG. Breda University of Applied Sciences moet als verantwoordelijke zorgen voor naleving van de privacywetgeving.

Beveiliging van persoonsgegevens

Breda University of Applied Sciences moet zorgen voor een goede organisatorische en technische beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Bij technische beveiliging kun je denken aan de verschillende inlogprocedures die Breda University of Applied Sciences kent. De organisatorische beveiliging is vormgegeven in een strikt autorisatieschema. Alleen personen die in het kader van hun functie toegang tot bepaalde gegevens moeten hebben, kunnen de gegevens inzien.

Functionaris Persoonsgegevens

Breda University of Applied Sciences heeft een Functionaris Persoonsgegevens (FG) aangesteld om de privacyrechten en plichten voor alle betrokkenen te waarborgen en om toe te zien op de naleving van de privacywetgeving. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soorten persoonsgegevens

Breda University of Applied Sciences is een Hogeschool. Om het hoofddoel, het geven van onderwijs, vorm te kunnen geven, kunnen de volgende persoonsgegevens door Breda University of Applied Sciences worden verwerkt:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer), geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, studentnummer, correspondentienummer OC&W, BSN, kopie identiteitsbewijs, diploma vooropleiding.
 • Behaalde studieresultaten, andere studiegegevens en studievoortgangsgegevens.
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn.
 • Verzekeringsgegevens van de medewerkers en van de student alleen in geval van verblijf van de student in het buitenland
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter etc.).

Breda University of Applied Sciences hecht eraan niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk. Sommige persoonsgegevens moet Breda University of Applied Sciences op grond van een wettelijke verplichting verwerken. Andere verwerkingen vinden haar grondslag in bijvoorbeeld de inschrijving voor een bepaalde opleiding. En voor sommige verwerkingen vragen we jouw expliciete toestemming. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan de situatie dat je vanwege een medische aandoening extra faciliteiten nodig hebt om je studie met goed gevolg af te kunnen ronden.

Doeleinden

De door Breda University of Applied Sciences verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Breda University of Applied Sciences gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als medewerker,
 • verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie,
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie, literatuur of publicaties,
 • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening,
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.,
 • werving en selectie van nieuwe studenten en medewerkers.
 • samenstellen gebruikersstatistieken (met geanonimiseerde gegevens),
 • beveiliging en verbetering van onze websites,
 • voor het optimaal functioneren van de medewerkers en de studenten.

Rechten van betrokkenen

Als student, medewerker of bijvoorbeeld gast van Breda University of Applied Sciences ben je als betrokkene aan te merken. Betrokkenen zijn degenen van wie de persoonsgegevens door Breda University of Applied Sciences worden verwerkt. Op grond van de AVG heb je bepaalde rechten.

Inzage

Je hebt recht op inzage van je gegevens. Als je de gegevens die Breda University of Applied Sciences van jou verwerkt en beheert wil inzien, kun je een email richten aan de FG via: fg@buas.nl. De FG neemt je verzoek verder in behandeling en binnen 1 week kun je een overzicht van de door Breda University of Applied Sciences verwerkte persoonsgegevens tegemoet zien. De informatie krijg je in PDF-formaat via de email.

Correctie

Kloppen de gegevens die we van jou hebben niet? Bepaalde gegevens kun je eenvoudig zelf veranderen via je student- of medewerkersportaal. Zijn er gegevens die niet kloppen en kun je die niet zelf wijzigen? Dan kun je een verzoek om de gegevens te corrigeren indienen bij de FG. In dat kader is het wel belangrijk om te weten dat Breda University of Applied Sciences verplicht is de gegevens die de Dienst Uitvoering Onderwijs ter beschikking stelt aan te houden. Deze gegevens zijn gekoppeld aan je Basisregistratie in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Recht om vergeten te worden

Als je wil dat Breda University of Applied Sciences niet langer gegevens van jouw beheert of verwerkt, kun je de FG verzoeken om de gegevens te verwijderen uit de systemen van Breda University of Applied Sciences. Aan dit recht zitten wel wettelijke (Breda University of Applied Sciences is verplicht om bepaalde gegevens gedurende een wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren) en technologische beperkingen. Voor zover er geen beperkingen zijn zal de FG je verzoek verder in behandeling nemen en inwilligen.

Dataportabiliteit

Wil je dat Breda University of Applied Sciences jouw gegevens aan een door jou aangegeven instantie verstrekt? Dan kun je de FG een verzoek doen om de gegevens die Breda University of Applied Sciences van jou verwerkt aan die instantie over te dragen. Breda University of Applied Sciences zal de gegevens dan op een algemeen leesbaar formaat aan die instantie toesturen.

Klachten en rechtsmiddelen

Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Breda University of Applied Sciences? Meld de klacht dan eerst bij de FG. In onderling overleg kunnen we proberen je zorgen weg te nemen. Lukt dat niet? Het staat je altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde rechter.

Verstrekking aan derden

Breda University of Applied Sciences maakt gebruik van allerlei digitale systemen voor bijvoorbeeld de studentadministratie. Deze systemen worden door verschillende dienstverleners beschikbaar gesteld. De partijen die in opdracht van en ten behoeve van Breda University of Applied Sciences persoonsgegevens verwerken zijn aan te merken als verwerkers.

Met deze verwerkers (bijvoorbeeld Surf of Osiris) sluit Breda University of Applied Sciences verwerkersovereenkomsten waarin afgesproken wordt welke verwerking van de persoonsgegevens wel en welke niet zijn toegestaan. Daarnaast worden ook met deze partijen afspraken gemaakt over de technische en organisatorische beveiliging van de verstrekte gegevens. Buiten de verwerkers worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Breda University of Applied Sciences dit op grond van wettelijke bepaling verplicht is.

Breda University of Applied Sciences draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten, tenzij daarvoor expliciete toestemming door een betrokkene is verstrekt.

Procedure melden datalekken

Als je van mening bent dat er persoonsgegevens van studenten of medewerkers van Breda University of Applied Sciences voor onbevoegden toegankelijk zijn of je hiervan een vermoeden hebt, vragen wij je dit direct te melden aan de FG via het volgende emailadres: fg@buas.nl. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.

Cameratoezicht

Breda University of Applied Sciences hecht aan de veiligheid van haar studenten, medewerkers en hun eigendommen. Daarom beschermen we deze onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera's worden automatisch vernietigd na een maand.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Breda University of Applied Sciences is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites. Gebruik van links op de website van Breda University of Applied Sciences is op eigen verantwoordelijkheid.

Bewaartermijnen

Voor het bewaren van persoonsgegevens van (oud) studenten, (oud)medewerkers en andere betrokkenen, sluit Breda University of Applied Sciences aan bij de bewaartermijnen van de selectielijsten van de Vereniging Hogescholen (VH). Breda University of Applied Sciences heeft haar interne bewaarprocedure en protocollen hier op aangepast. 

Bewustwording

Breda University of Applied Sciences hecht veel waarde aan privacy en probeert haar medewerkers en studenten hiervan ook bewust te laten zijn. Regelmatig worden er nieuwsberichten geplaatst en workshops gegeven om die bewustwording verder te laten toenemen en veilig werken met persoonsgegevens te waarborgen.

Wijzigingen

Breda University of Applied Sciences mag wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Als er een wijziging wordt aangebracht, wordt dit kenbaar gemaakt via Myportal waar studenten en medewerkers op kunnen inloggen.

Privacyreglementen

Naast deze algemene privacyverklaring waarmee Breda University of Applied Sciences je in het kort wil informeren over hoe Breda University of Applied Sciences omgaat met privacy en persoonsgegevens, heeft Breda University of Applied Sciences een privacyreglement voor studenten en een privacyreglement voor medewerkers opgesteld.  Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de FG via fg@buas.nl.