Executive Master Media Innovation

Online programma

Master
Professionals
1 jaar
Deeltijd
Engels

Innovatief en toekomstgericht

Tijdens je studie aan de Executive Master Media Innovation doe je diepgaande kennis op van digitale mediaprocessen om zo de kloof tussen theorie en praktijk in mediastudies te overbruggen.

Met een focus op probleemgericht denken als kern, kijkt deze master ook naar de manier waarop herkenbare elementen opnieuw kunnen worden gecombineerd om nieuwe verbindingen en nieuwe innovaties te creëren. Het programma heeft tot doel studenten 'iets nieuws in gebruik te laten nemen' door het creëren van innovatieve en toekomstgerichte concepten.

Is in september 2022 in een nieuwe vorm gestart!

Op basis van samenwerking in de media-industrie, met een internationaal team van docenten, bereidt de Executive Master in Media Innovation je voor om voorop te lopen in een wereld van grillige verandering en disruptie. Dit masterprogramma wordt volledig online aangeboden, dus je kunt het overal ter wereld volgen.

Buas student Executive Master Media Innovation

Waarom BUas?

  • Bestuderen van innovatie, ontwerpdenken en geavanceerde media
  • Combineert met succes theorie en praktische toepassing
  • Volledig online; deelname kan vanuit elk land ter wereld

Opbouw van de studie

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de Executive Master Media Innovation is om studenten op te leiden die in staat zijn inzichtelijk media-gerelateerd onderzoek en innovatieve, marktgerichte mediaproducten te ontwikkelen.

Hiertoe worden zij ondergedompeld in een breed scala aan onderwerpen, waaronder media theory, business models, emerging technologies, user-centred design, communication theory, en meer. 

De opleiding

De opleiding wordt online gegeven op de volgende manier:  

  • Korte videocolleges worden vooraf ter beschikking gesteld, zodat je ze op een voor jou geschikt tijdstip kunt bekijken. Je krijgt ook een kijkwijzer en een voorgestelde tijdlijn.
  • Wekelijkse live seminars worden gegeven via Microsoft Teams, waardoor je de kans krijgt om te discussiëren, debatteren en vragen te stellen over de lesstof met zowel je docenten als je medestudenten.
  • Ook worden er het hele jaar door live colleges en workshops georganiseerd. 

Innovatie 

In de Executive Master Media Innovation draait het allemaal om innovatie. Studenten leren er te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digital media maar ook te profiteren van die ontwikkelingen. Een vernieuwer oftewel innovator die deze master media heeft afgerond, voldoet aan het volgende profiel:  

Een innovator is in staat om een zeer complex proces in gang te zetten, (mede) vorm te geven, te bewaken of te beheren: innovatieve media producten komen tot stand in een ingenieus proces waarin technologie, inhoud, vormgeving, business en kennis over consumenten en markten optimaal op elkaar zijn afgestemd en functioneel zijn geïntegreerd;  

Een innovator is in staat om op de toekomst te anticiperen. Een nieuw (media) product zal namelijk alleen gebruikt worden als het zo speciaal is dat het als het ware leidt tot een nieuwe markt, of naadloos lijkt aan te sluiten bij een duidelijke of latente marktbehoefte. Timing en anticipatie, met andere woorden, zijn factoren die niet mogen worden onderschat;   

Om producten te kunnen ontwikkelen, moet een innovator in staat zijn analytische inzichten een nieuwe vorm te geven. In het productieproces van een (digital of interactive media) product is een analyse niet langer een doel op zich (zoals een rapport, artikel of (academische) publicatie), maar een creatieve leidraad: de bouwstenen voor een nog te ontwikkelen product.   

Focus 

In de Executive Master Media Innovation krijg je de strategische vaardigheden die nodig zijn om baanbrekende concepten te bedenken. Je wordt dus een echte innovator. Je leert digital media op een diepgaande manier te benaderen om een aantal zeer bepalende kernprocessen (ontologieën) aan het licht te brengen, te begrijpen hoe ze functioneren, en het vermogen te krijgen om deze vaardigheden toe te passen in creatieve, innovatieve en toekomstgerichte mediaproducten.  

Internationaal netwerk 

De Executive Master Media Innovation is een zeer internationale studie; niet alleen is een groot deel van onze studenten en docenten internationaal, maar je komt tijdens de opleiding ook in contact met internationale onderzoekers en partners uit het werkveld. De media industrie is een wereldwijde industrie, en afgestudeerden van deze executive master media zijn bij uitstek in staat om in die industrie te werken.  

Curriculum

De Executive Master Media Innovation is een internationale opleiding met docenten uit een aantal academische en commerciële disciplines op het gebied van digitale media. Deze executive master media heeft een unieke, multidisciplinaire aanpak. Je doet analytische vaardigheden op, waarmee je digitale media tot in detail onder de loep kunt nemen. Daarnaast wordt je gestimuleerd om deze vaardigheden praktisch toe te passen in innovatieve mediaconcepten. De opleiding duurt 12 maanden en omvat vier modules (44 ECTS), een industry case (3 ECTS) en een afstudeerproject (13 ECTS). Meer informatie over deze onderdelen vind je hieronder:  

Media Theory (11 ECTS) 

In de module Media Theory maak je kennis met het vakgebied van (hedendaagse) Media Studies and Media Theory. Media Studies wordt omschreven als een wetenschappelijk interdisciplinair studiegebied dat zich richt op de inhoud, geschiedenis en effecten van verschillende media. De interdisciplinaire insteek komt tot uitdrukking in de verschillende theoretische invalshoeken en onderwerpen die in deze module de revue passeren, waaronder, maar niet beperkt tot, transmedia, semiotics, game design, en narratology. 

Business (11 ECTS) 

In de module Business draait het om de kennis, tools en praktische inzichten die nodig zijn als je je bezighoudt met onderwerpen als intellectueel eigendom, strategie, innovatie, ondernemerschap en consumentengedrag. Naast de algemene concepten en onderwerpen ligt de nadruk op specifieke kenmerken van de media en entertainment industrie.

Media Technology (11 ECTS) 

De module Media Technology is ontwikkeld op basis van drie pijlers: methoden om de gebruikerseisen te begrijpen en te achterhalen; principes voor het maken van een prototype van de gebruikersinterface en -interactie voor het voorgestelde concept; en de aspecten die betrekking hebben op de technische haalbaarheid van het voorgestelde concept. Het achtergrondkader van de module is mens-computer interactie (HCI) en user-centred design. De module gaat ervan uit dat studenten geen technische of programmeerkennis hebben en is dus geschikt voor studenten uit alle studierichtingen. 

Research and Communication Studies (11 ECTS) 

Het doel van deze module is tweeledig. Ten eerste krijg je een gedegen inzicht in onderzoeksmethoden. Je doet ook de algemene kennis en praktische vaardigheden op die nodig zijn voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op masterniveau en voor het toepassen van onderzoeksinzichten om innovaties te creëren. Het tweede doel is om studenten te voorzien van een theoretische basis in communicatietheorie en wetenschappelijke vaardigheden, en op theorie gebaseerde argumentatie in het algemeen. Deze twee doelstellingen zijn met elkaar verweven tijdens de volledige duur van de studie.  

Industrie case (3 ECTS) 

Omdat een aanzienlijk deel van het lesmateriaal een strategische inhoud heeft, maakt de Executive Master Media Innovation ook gebruik van een casestudie uit de media industrie, in aanvulling op de vier modules. Elk jaar wordt een andere opdrachtgever uit het werkveld geselecteerd en werken de studenten een praktijkgerichte case uit. Dit geeft studenten de kans om de theorie die ze in het programma hebben geleerd te gebruiken en toe te passen bij het oplossen van echte, bestaande problemen. Elk jaar is er een unieke case, maar het kernconcept – gebruikmaken van kennis van Media Theory, Business and Technology om essentiële vraagstukken op te lossen en conceptuele oplossingen voor te stellen - blijft een constante factor. De opdrachtgever uit de industrie is betrokken bij zowel het vaststellen van het probleemstelling van de case, het geven van formatieve feedback, en bij de beoordeling van het eindwerk van de studenten. Eerdere opdrachtgevers waren onder meer IBM, KLM en Samsung.

Afstudeerproject (13 ECTS) 

In het laatste deel van de Executive Master Media Innovation kiezen studenten een van de twee afstudeermogelijkheden; een pure thesis of een productgerichte afstudeeropdracht. In beide opties schrijven studenten een scriptie waarin ze reflecteren op de opgedane kennis, terwijl ze in de productgerichte afstudeeropdracht ook onder begeleiding werken aan het creëren van conceptuele documentatie en een elektronisch prototype van hun innovatieve idee.  

 

Studiebelasting & -coaching

De Executive Master Media Innovation is een eenjarige deeltijd opleiding. De totale studiebelasting is 60 ECTS. Om je een idee te geven: 1 ECTS staat gelijk aan 28 studie-uren. Dat betekent dat je zo’n 40 uur per week aan je studie zal besteden. Het eerste deel van de studie volg je twee avonden in de week en zaterdag lessen. Later wordt dat vier avonden in de week. Naast de lessen werk je in groepjes aan projecten en doe je zelfstudie om de stof eigen te maken.  

We bieden je een kleinschalige studieomgeving, aangezien het aantal studenten in de masteropleiding beperkt is. De opleidingscoördinator is altijd beschikbaar om je te helpen bij de dagelijkse gang van zaken. En als je persoonlijke problemen wilt bespreken, problemen die een negatieve invloed op je leven als student kunnen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan. 

Voorbeelden uit het werkveld

Lees meer over projecten, onderzoek, innovatie en inzichten binnen het werkveld van de media.

Naar media.buas.nl

De beste aansluiting

Na mijn Bachelor in Journalistiek in Bulgarije wilde ik mijn kennis en ervaring uitbreiden door een master in het buitenland te behalen. Ik koos het beste programma dat optimaal aansloot bij mijn passie voor en nieuwsgierigheid naar media en innovatie. Deze opleiding bood me uiterst waardevolle praktische vaardigheden, leerde me hoe ik mijn ideeën moest verkopen en breidde mijn internationale zakelijke netwerk uit.

Gabriella

Alumna I TV News Reporter bij bTV Media Group EAD in Bulgarije

Op zoek naar diepgang en creativiteit

Ik koos voor deze masteropleiding omdat ik onderzoek wilde doen en concepten wilde creëren op basis van geavanceerde inzichten. Ik was op zoek naar diepgang en creativiteit. Onderwerpen als Media Theory and Technology  gaven me een goed inzicht in de psychologie achter media en mensgericht design. Door andere modules zoals Research en Communication ontwikkelde ik de mentaliteit om zowel op strategisch als creatief niveau te denken.

Piet

Alumnus I Creative bij Norvell Jefferson

Ongelooflijk innovatief werk van studenten

Ik doe er moeite voor mijn studenten enthousiast te maken en daar gebruik ik graag een beetje droge Engelse humor bij. Het is belangrijk dat zij zich betrokken voelen en dat ze kritisch en creatief gaan nadenken. En als ik mijn studenten dan de mediawereld in zie gaan en ongelooflijk innovatief werk zie doen, waarin ik dat kritisch en creatief denken terugzie, dan ben ik echt trots!

Oliver Davies

Docent Master Media Innovation

Toelating

Je bent toelaatbaar tot de Executive Master Media Innovation met een bachelordiploma op het gebied van Business Administration, Media Studies, Communication Studies of een ander mediageralateerd gebied. Bovendien heb je minimaal 5 jaar werkervaring nodig in de media-branche  Bekijk de volledige toelatingsvoorwaarden.

Aanmelding

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden voor deze opleiding. Bekijk de aanmeldingsprocedure.

Kosten 

In het studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voor masteropleidingen €2.530. Naast het collegegeld moet je rekening houden met extra kosten voor de aanschaf van studiemateriaal zoals studieboeken. Lees meer over studiekosten.

Jouw carrière

Na afronding van de Executive Master Media Innovation heb je de vereiste kwalificaties voor een scala aan mediafuncties, waaronder, maar niet beperkt tot: product owner, innovation lead, creative lead, digital marketer, creative consultant, digital strategist, and digital brand strategist. Na je afstuderen mag je de titel Master of Arts voeren.