Jaarverslagen

Breda University of Applied Sciences legt verantwoording af in onder meer haar jaarverslag.

Jaarverslag 2021

Samenvatting

Als specialistische hoger onderwijsinstelling streeft BUas ernaar om een toonaangevend  internationaal kennisinstituut te zijn met innovatief onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit en een grote mate van relevantie voor het bedrijfsleven en de maatschappij. 

Dit verslagjaar was het vierde jaar van ons strategisch plan Creating Professional Value. Wij hebben dit geëvalueerd en samen een nieuwe vierjarige strategie gevormd. Dit jaar was ook het tweede jaar waarin de Covid-19 pandemie de hele wereld overging, wat heeft geresulteerd in meerdere lockdowns, reisbeperkingen en beperkte keuzes om van onze campus gebruik te maken. 

Onderwijs

State-of-the-art onderwijs is de kern van ons strategisch plan. In het afgelopen jaar zagen wij verbeteringen in het wijdverbreid gebruik van digitalisering in onderwijs en toetsing, evenals een brede acceptatie van blended learning als de nieuwe norm. De middelen die gekoppeld waren aan de kwaliteitsafspraken hebben ons in staat gesteld om extra stappen te zetten in de richting van het verder verbeteren van ons onderwijs. De lancering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelden  ons in staat om de verdere verbetering van ons onderwijs te versnellen, en de impact van de pandemie tegen te gaan. Binnen alle opleidingen werden er acties ondernomen om studiesucces te verbeteren, wat geresulteerd heeft in een slagingspercentage van 77% voor bacheloropleidingen, en  daarmee werd de strategische ambitie van BUas van 75% overschreden. Het uitvalpercentage in de propedeuse is tot 19,5% gedaald, wat de ambitie van BUas van 26% overschreed, alhoewel dit zwaar beïnvloed werd door het besluit om het bindend studieadvies uit te stellen. Van oudsher is internationalisering ingebakken in het DNA van onze organisatie. BUas heeft nu meer internationale studenten (1.466) dan ooit, wat 20,9% is van onze studentenpopulatie. Van onze docenten komt 14,9% uit het buitenland.  Maar het aantal studenten dat naar het buitenland is gereisd om aan een uitwisselingsprogramma deel te nemen of stage te lopen is sterk gedaald omdat landen over de hele wereld hun grenzen sloten en reisbeperkingen de norm werden.

Kennisontwikkeling en verbinding met de industrie en maatschappelijke organisaties

Om een internationaal erkende positie in onderzoek te verwerven, is aansluiting bij internationale onderzoeksprogramma’s en deelname aan internationale netwerken heel belangrijk. Op basis van ons onderzoeksprofiel en onderzoeksthema’s, hebben we ons ingespannen om onze samenwerking met de industrie en andere externe partners te blijven bevorderen. Hoewel de hospitality, leisure en toeristische sectoren buitengewoon hard zijn geraakt door de wereldwijde pandemie en de reisbeperkingen die ermee samenhingen, blijft de samenwerking met onze partners in het werkveld evenals met onze partners uit de publieke sector hecht. Een van onze Centres of Expertise, het Centre of Expertise on Leisure, Tourism, Hospitality (CELTH) neemt het voortouw in de ontwikkeling van een doctoraat voor hogescholen in het CELTH-domein.

Community building, studenten- en medewerkerswelzijn

Met het uitbreken van de Covid-19 pandemie hebben we ons specifiek op het welzijn van onze medewerkers en studenten gericht. De decanen en de psycholoog van BUas bieden hulp en advies aan studenten wiens wereld heel klein is geworden vanwege het studeren vanuit huis. Een beperkte groep kwetsbare studenten werd toegang tot de faciliteiten op de campus gegeven. We hebben een dedicated studentenwelzijnsprogramma voor alle studenten en een soft landing programma voor nieuwe eerstejaarsstudenten ontwikkeld. We werden in onze mogelijkheden beperkt om buitenschoolse activiteiten te organiseren voor studenten omdat studenten die deelnamen aan de verschillende Clubs@BUas, Ucademy trainingen en BEST-trainingen beperkt werden om elkaar in het echt en op de campus te ontmoeten.

Professionalisering en operationele excellentie 

De inspanningen voor het professionaliseren van BUas richtten zich met name op het digitaliseren van het onderwijs. Docenten zijn professioneler geworden in het gebruik van digitale tools en digitale didaktiek om online onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden. De inspanningen om de Engelse taalvaardigheid van onze medewerkers te verbeteren werden ook gecontinueerd. Andere elementen binnen ons professionaliseringsprogramma waren de nieuwe rol van de docent in de learning communities, een training didaktiek, en de BKE (Basis Kwalificatie Examinering 4) en SKE (Senior Kwalificatie Examinering). Voor alle medewerkers in management- of leiderschapsrollen werd een cursus georganiseerd met de nadruk op leiderschap op afstand tijdens lockdowns.

Downloads