Jaarverslagen

Breda University of Applied Sciences legt verantwoording af in onder meer haar jaarverslag.

Jaarverslag

Onder de samenvatting van het jaarverslag 2022 heeft u de gelegenheid het volledige jaarverslag en de jaarverslagen van afgelopen jaren te downloaden.

Samenvatting jaarverslag 2022

Als gespecialiseerd instituut voor hoger onderwijs streeft BUas ernaar een toonaangevend internationaal kennisinstituut te zijn met innovatief, hoogwaardig onderwijs en onderzoek en een sterke relevantie voor het bedrijfsleven en de samenleving. Het verslagjaar was het eerste jaar van onze nieuwe strategie 2022-2025 'BUas+, meer dan een University of Applied Sciences. De strategie is gericht op het versterken van de positie van BUas als kennisinstituut, met een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheid, optimisme en initiatief. Na twee jaar waarin de Covid-19-pandemie over de wereld raasde, met als gevolg meerdere lockdowns die leidden tot online werken en studeren, ging de wereld dit jaar weer open. Het was ook het eerste jaar waarin we volop konden genieten van onze vernieuwde campus, het hart van onze BUas-community.  

Onderwijs+ 

State-of-the-art onderwijs vormt de kern van onze strategie. De Covid-pandemie leidde tot een versnelling in het gebruik van digitalisering in onderwijs en testen, evenals een brede acceptatie van blended learning als de nieuwe norm. In 2022 is geïnvesteerd in meer en betere digitale leermiddelen; online en offline tools worden steeds vaker parallel gebruikt. Docenten volgden interne trainingen om hun colleges met behulp van blended learning-tools te herontwikkelen. Met het geld van het Nationaal Programma Onderwijs konden we de ontwikkeling van ons onderwijs versnellen en de negatieve impact van de pandemie tegengaan. Verder is vanaf september 2022 de nieuwe  bachelor's opleiding Applied Data Science & Artificial Intelligence (ADS&AI) gestart met 79 studenten. 

Een belangrijk onderdeel van onze nieuwe strategische richting is studenten meer eigenaarschap geven over hun eigen studieloopbaan. Om dit doel te bereiken is een begin gemaakt met de vernieuwing van de curricula. Dit maakt het voor studenten eenvoudiger om studieonderdelen van een andere opleiding of academie te kiezen of om samen te werken in cross-domein learning communities.  

Binnen alle opleidingen zijn verdere acties ondernomen om het studiesucces te verbeteren, wat resulteerde in een bachelorsuccespercentage van 78%, meer dan de strategische ambitie van BUas van 75%. Hoewel in 2021 nog steeds sprake was van een uitgesteld bindend studieadvies, is de uitval uit het eerste jaar (binnen de bacheloropleidingen) over alle academies heen toegenomen naar een percentage van 21.9%. Hiermee bleef de uitval echter onder het strategische doel van 26%.  

Van oudsher zit internationalisering  ingebakken in het dna van onze organisatie. BUas telt meer internationale studenten dan ooit (24,2%). Ook is 21,6% van ons onderwijzend personeel van internationale afkomst. Het aantal BUas-studenten dat naar het buitenland reist voor uitwisselingen of stages is met het versoepelen van de in coronatijd ingestelde reisbeperkingen weer gestegen, maar is nog steeds niet op het niveau van vóór de pandemie. We blijven ons dan ook richten op internationalisation@home, waarmee we een internationale mindset stimuleren bij onze studenten en medewerkers, zelfs als ze niet op reis zijn.  

Research & Development+ en verbinding met industrie en maatschappelijke instellingen 

In 2022 werd  de BUas Research and Graduate School gestart, gericht op het samenbrengen van  lectoren en onderzoekers en het bevorderen van het domeinoverschrijdende karakter van R&D. De RGS heeft gewerkt aan het verbeteren van de zichtbaarheid van onderzoek, het ontwerpen van een subsidienieuwsbrief, het ondersteunen van docenten bij het ontwikkelen van gezamenlijke projectvoorstellen voor externe financiers en  het intern en extern toegankelijk maken van de resultaten van onderzoeksprojecten.  

Om een internationaal erkende positie in onderzoek te verkrijgen, is aansluiting bij internationale onderzoeksprogramma's en deelname aan internationale netwerken essentieel. Op basis van ons onderzoeksprofiel en onderzoeksthema's: -  Measurement of experiences for cultural understanding and social inclusion; Contribute to liveable places and sustainable flows; Understanding and application of digital realities for better governance of our society; Applied data science and artificial intelligence for society transitions and Education for sustainable transformation processes –  bleef BUas de samenwerking met de industrie en andere externe partners bevorderen. Hoewel de horeca, de vrijetijds- en toerismesector nog steeds te lijden hadden onder de gevolgen van de pandemie en bovendien te maken hadden met maatschappelijke uitdagingen zoals arbeidsmarkttekorten en stijgende kosten, blijft de samenwerking met het bedrijfsleven en met onze partners in de publieke sector sterk en zijn er verschillende nieuwe samenwerkingen gestart.  

Verdere stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het beroepsdoctoraat (PD), in samenwerking met de Vereniging Hogescholen. BUas participeert in twee domeinen: Leisure, Tourism & Hospitality (LTH) en Art & Creativity. De eerste twee PD-kandidaten van BUas zijn in 2022 gestart met hun programma's.

BUas+ Community, studenten- en medewerkerswelzijn 

Tijdens de uitbraak van de Covid-pandemie heeft het welzijn van onze medewerkers en studenten onze volle aandacht gekregen. BUas heeft besloten deze inspanningenvoort te zetten en de geestelijke gezondheid van iedereen in de BUas-community te ondersteunen. We ontwikkelden een studentenwelzijnsprogramma vooralle studenten en een soft-landing-programma voor nieuwe eerstejaarsstudenten. Er wordt een groot aantal buitenschoolse activiteiten voor en door studenten georganiseerd, hetzij door BUas zelf, hetzij door de Clubs@BUas en BEST-opleiding. 

Community Organisation, professionalisering en operational excellence 

In het verslagjaar zijn pilot-projecten op het gebied van team-based  werken geëvalueerd en is het kader voor team-based werken geactualiseerd. Eind 2022 werkten alle organisatieonderdelen in teams, ondersteund door interne en externe coaching indien nodig. De professionaliseringsinspanningen van BUas spitsten zich met name toe op het digitaliseren van het onderwijs. Docenten hebben zich verder getraind in het gebruik van digitale tools en digitale didactiek om kwalitatief hoogwaardig blended onderwijs te kunnen bieden. Ook de inspanningen om de Engelse taalvaardigheid van het personeel te verbeteren, werden voortgezet. Andere elementen binnen het professionaliseringsprogramma richtten zich op de nieuwe rol van docenten in learning communities, didactiekopleidingen en de BKE (basiskwalificatie examinator) en SKE (senior examiner-kwalificatie). Het leiderschapsprogramma werd uitgebreid met een programma voor managementteamleden.  

Financiële en kerncijfers 

Het financieel resultaat in 2022 bedroeg € 3.744 k, met een neutraal budget vooraf. Het positieve financiële resultaat is een gevolg van extra overheidsmiddelen en meer inkomsten in collegegeld door een hogere instroom van studenten in september 2022, de gefaseerde start van strategische projecten en lagere uitgaven in toewijzingen aan personeelsvoorzieningen in relatie tot het budget.  

Alle financiële cijfers in dit jaarverslag worden gepresenteerd in duizenden euro's, tenzij anders vermeld.

BUas annual report 2022 figures.

 

Downloads