Jaarverslag

Er zijn stappen gezet richting een ondernemende en business-georiënteerde hogeronderwijsinstelling met een internationale reputatie. Dit strategisch plan is voor een groot deel gerealiseerd. Tijdens het verslagjaar is na een zorgvuldig afwegingstraject besloten de naam van NHTV met ingang van het hogeschooljaar 2018-2019 te wijzigen in Breda University of Applied Sciences, een naam die meer aansluit bij de internationale toppositie die we nastreven.

De aankoop van het klooster heeft de campusontwikkeling mogelijk gemaakt. In 2017 zijn tal van projecten gestart om de organisatie hierop voor te bereiden. Met de start van het hogeschooljaar 2018-2019 wordt het kloostergebouw in gebruik genomen en vanaf 2019-2020 zullen alle organisatieonderdelen op de campus zijn gevestigd.

In het hogeschooljaar 2016-2017 is het vijftigjarig bestaan gevierd met de belangrijkste stakeholders, medewerkers, studenten en alumni.

In het najaar van 2017 is het strategisch plan 2018-2021 ‘Creating Professional Value’ door het College van Bestuur vastgesteld, goedgekeurd door de Raad van Toezicht en heeft de Medezeggenschapsraad haar instemming verleend. Dit plan is de eerste fase om in 2030 de positionering van internationaal erkende topinstelling met een sterkte oriëntatie op het bedrijfsleven en de maatschappij te bereiken. In de periode 2018-2021 willen we de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces vergroten door gemotiveerde studenten via selectie te laten instromen, de uitval te beperken en de doorstroom te verbeteren. Het onderzoeksprofiel moet de verbinding met het bedrijfsleven versterken en zichtbare en aantoonbare exposure als kennisinstelling opleveren, nationaal en internationaal. De campus moet een dynamische internationale werk- en studieomgeving worden waar de samenwerking tussen studenten, docenten en bedrijfsleven waarneembaar is.

Aan het einde van het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht besloten om dr. Elisabeth Minnemann per 1 april 2018 te benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van voorzitter van het College van Bestuur, mr. Hein van Oorschot.

Onderwijs

In het kader van de implementatie van de onderwijsvisie Education@work zijn tijdens het verslagjaar pilots uitgevoerd met betrekking tot het personaliseren van het onderwijs. Daarnaast zijn de brede minoren conform de onderwijsvisie opnieuw vormgegeven en er zijn opnieuw activiteiten ondernomen om docenten vaardiger te maken op het gebied van e-onderwijs.

Stapsgewijs wordt toegewerkt naar selectie aan de poort voor meer opleidingen. Voor het hogeschooljaar 2017-2018 gold een numerus fixus voor de hbo-bacheloropleiding Creative Media and Game Technologies (fixus 200 studenten en 100% decentrale selectie). Naast deze fixus was er een instroombeperking (door selectie aan de poort) bij de hbo-bacheloropleidingen Media en Entertainment Management (200 studenten; kleinschalig, intensief onderwijs) en Hotel Management (160 studenten). Voor het hogeschooljaar 2018-2019 geldt ook een numerus fixus voor de hbo-bacheloropleiding Leisure & Events Management (fixus 400 studenten en 100% decentrale selectie).

Internationalisering in het onderwijs ontwikkelt zich volgens plan. In het hogeschooljaar 2017-2018 volgt 62% van de studenten Engelstalig onderwijs. Het percentage internationale studenten is inmiddels 15,2; ze vertegenwoordigen 70 nationaliteiten. Het percentage internationale medewerkers ligt op 15,4. De focus in het internationaliseringsbeleid, waarin China en Brazilië centraal staan, laat een toename zien in de samenwerking en in het aantal activiteiten op het gebied van onderwijs, uitwisseling en stage.

In 2017 was NHTV de Elsevier-ranking de beste hogeschool in de categorie specialistische hogescholen. In de Keuzegids HBO Voltijd 2018 eindigde NHTV op de vierde plaats in de categorie middelgrote hogescholen.

Kennisontwikkeling en valorisatie

De kern van de activiteiten lag in de verdere uitwerking van de drie onderzoeksthema’s - ‘designing and managing experiences’, ‘making places and shaping destinations’ en ‘people and goods on the move’ - die gezamenlijk het onderzoeksprofiel van NHTV vormen. Langzaam wordt het effect van de keuze om meer focus in het onderzoek aan te brengen zichtbaar in de onderzoeksopdrachten en -resultaten. De omzet in tweede- en derdegeldstroomactiviteiten is opnieuw toegenomen en bedraagt nu 6,4%, maar blijft achter bij de gewenste ontwikkeling.

Beide Centers of Expertise vervullen een belangrijke rol. Binnen CELTH, het Centre of Expertise Leisure, Tourism, Hospitality lag de focus op afronding van een aantal projecten en het realiseren van exposure rond de meest actuele thema’s. Daarnaast is de ambitie aangescherpt, de governancestructuur aangepast en de vacante directeursfunctie ingevuld. Het Centre of Expertise Logistiek heeft via het KennisDistributieCentrum Zeeland-Brabant de onderzoeks- en trainingsactiviteiten tot volle tevredenheid gecontinueerd. Dit Centre of Expertise werkt nauw samen met de Topsector Logistiek.

Het aantal internationale onderzoeksprojecten, veelal gefinancierd via de EU, is toegenomen, evenals het aantal onderzoeks- en consultancyprojecten in opdracht van internationale bedrijven. Tevens kan worden geconcludeerd dat NHTV goed is aangesloten bij de relevante provinciale, regionale en lokale samenwerkingsverbanden en participeert in de discussie over de versterking en verbetering van de samenwerking tussen de drie O’s.

Een voorbeeld daarvan is Logistics Community Brabant. Op verzoek van en met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda is een samenwerkingsverband tussen NHTV, Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University en de Nederlandse Defensie Academie vormgegeven dat vanaf 2018 de innovatie in de logistieke sector in de provincie Noord-Brabant moet gaan bevorderen en versnellen.

Bedrijfsvoering

Breda University of Applied Sciences heeft een dynamische en inspirerende werk- en studieomgeving waarin de persoonlijke ontwikkeling sterk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Professionalisering, duurzame inzetbaarheid en organisatieontwikkeling stonden in het verslagjaar prominent op de HRM-agenda. Er is een programma gestart dat is gericht op optimalisering van de dienstverlening in kwantiteit en kwaliteit.

Het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd liet een tevredenheid van 7,4 zien die boven het hbo gemiddelde van 7,1 ligt.

De begroting 2017 heeft een negatief resultaat, zoals was voorzien, vanwege de met het ministerie van OCW overeengekomen investering in onderwijskwaliteit, onderwijs gebonden onderzoek en (moderne) infrastructuur, maar ook vanwege zich negatief ontwikkelende resultaten van de academies ten opzichte van hun (deel)begroting, veelal veroorzaakt door een hogere formatie dan begroot en achterblijvende opbrengsten uit subsidies en baten werk voor derden. Interventies gedurende het jaar hebben ertoe geleid dat deze negatieve financiële resultaten zijn gestabiliseerd.

Kerncijfers NHTV 2017

Aantal bachelorstudenten: 7.398
Aantal masterstudenten: 224
Percentage internationale studenten: 15,2%
Aantal hbo-bacheloropleidingen: 10
Aantal wo-bacheloropleidingen: 2
Aantal hbo-masteropleidingen: 4
Aantal wo-masteropleidingen: 1
Aantal associate degree-programma's: 1
Uitval: 26,8%
Rendement: 72%
Aantal medewerkers / fte: 782 / 628,12
Percentage primair proces: 67,3%
Percentage bedrijfsvoering proces + management: 32,7%
Percentage internationale medewerkers: 15,4 %
Student - docent ratio: 24,6
Opleidingsniveau docerend personeel: master of hoger: 81,6 %
Aantal publicaties: 351
Liquiditeit: 2,01
Solvabiliteit: 55,1%
Rentabiliteit: -0,8 %

Download

Download jaarverslag 2017 (pdf)

Vorige jaarverslagen

Oudere jaarverslagen zijn verkrijgbaar via het bestuurssecretariaat.