Samenvatting jaarverslag 2019

Als gespecialiseerde hogeronderwijsinstelling inspireren we studenten en medewerkers hun talenten en hun persoonlijke vernieuwingskracht optimaal te ontwikkelen en te benutten om de (internationale) beroepspraktijk van innovatieve antwoorden te voorzien en betekenisvol te zijn voor de globaliserende maatschappij.

We streven ernaar een internationaal leidend kennisinstituut te zijn, met innovatief onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit en met een sterke relevantie voor bedrijfsleven en maatschappij. Kleinschalig, persoonlijk, duurzaam, diversiteit en inclusiviteit zijn onze kernwaarden, waarbij we ieders innovatieve capaciteit ten volle stimuleren.

De strategische doelen zijn uitgewerkt aan de hand van vijf strategische pilaren: state-of-the-art education, research, connect to industry and social institutions, internationalisation, en professionalisation & operational excellence. Drie organisatiebrede programma’s ondersteunden in het verslagjaar de uitvoering van het strategisch plan: study success, educational organisation en community & SERVE. Daarnaast is Community building is een belangrijke pijler binnen onze strategie. Hiermee wordt ingezet op verbondenheid en ‘sense of belonging’ voor zowel studenten als medewerkers, waarbij ook de eigen identiteit van de academies en opleidingen gewaardeerd en gewaarborgd worden.

In het verslagjaar is de campus verder vormgegeven en in gebruik genomen. We zijn trots op het eindresultaat en op de enorme inzet en flexibiliteit van collega’s en studenten tijdens dit overgangsjaar. 

Onderwijs

State-of-the-art education is de kern van ons strategisch plan. Ook in het verslagjaar zagen we een sterke ontwikkeling in kwaliteit en kwantiteit van de learning communities en in het digitaliseren van het onderwijsprocessen. In de learning communities en ondersteund door diverse digitale hulpmiddelen, zijn studenten en docenten actief buiten de grenzen van hun kennisdomeinen, waarbij ze samenwerken met bedrijven en sociale instellingen, en waarbij allen gelijkwaardige posities binnen de respectievelijke communities innemen. Hierdoor zijn onderwijs en beroepspraktijk nauw met elkaar verweven. 

2019 was het eerste jaar van de kwaliteitsafspraken. In nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht, medewerkers en studenten zijn keuzes gemaakt voor de inzet van de studievoorschotmiddelen. Met behulp van deze middelen hebben we extra stappen kunnen zetten richting verdere kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Met deze en andere  innovatieve ontwikkelingen en de inzet van onze professionals houden we de kwaliteit van onze opleidingen onverminderd hoog, zoals ook blijkt uit de wederom erg goede accreditatieresultaten en ontvangen bijzonder kenmerken in het verslagjaar.