Jaarverslag

2018 betrof het eerste jaar van de nieuwe strategische periode 2018-2021. Deze eerste periode op weg naar de beoogde langetermijnpositionering wordt gekenmerkt door de kernwoorden ‘versnellen en verbinden’. Als gespecialiseerde hogeronderwijsinstelling inspireren we studenten en medewerkers hun talenten en hun persoonlijke vernieuwingskracht optimaal te ontwikkelen en te benutten om de (internationale) beroepspraktijk van innovatieve antwoorden te voorzien en betekenisvol te zijn voor de globaliserende maatschappij.

In 2018 is gewerkt aan de concretisering en prioritering met behulp van de strategy map met de kerndoelstellingen, de activiteiten die we ondernemen om deze doelstellingen te realiseren en de beoogde resultaten voor 2019. Met ingang van 1 september 2018 is de naam van onze instelling gewijzigd naar Breda University of Applied Sciences. We hebben voor deze naam gekozen om internationaal beter herkenbaar te zijn, passend bij de internationale focus in onze strategie. In het verslagjaar is gewerkt aan het stap voor stap implementeren van de nieuwe naam en bijbehorende huisstijl.

De organisatie is het afgelopen jaar meer wendbaar geworden. Dit is zichtbaar in een gunstiger financieel resultaat dan waar in de begroting 2018 rekening mee werd gehouden. Het resultaat is alsnog negatief vanwege de investering in het primaire proces, dotaties aan personele voorzieningen en de hogere lasten als gevolg van de campusontwikkeling.

Vanaf september 2018 is het Horizon building, het voormalige klooster, in gebruik genomen. De reacties van zowel medewerkers en studenten als van externe bezoekers zijn zeer positief en de voorgestane uitstraling van de gehele campus wordt al voelbaar. Het programma ‘campus niet-stenen’ focust op de herinrichting van processen, structuren, werkwijzen e.d. in lijn met de doelstellingen van de toekomstige campus.

Education

State-of-the art education geldt als het hart van ons strategisch plan. In het verslagjaar is het programma Educational Innovation gestart dat tot doel heeft bij te dragen aan de realisatie van studiesucces en learning communities. Binnen learning communities werken studenten en docenten over de grenzen van hun kennisdomein heen samen met bedrijven en maatschappelijke instellingen, alle met een gelijkwaardige positie binnen de community. Op deze manier vervlechten we het onderwijs op vanzelfsprekende wijze met de beroepspraktijk. Studiesucces omvat drie aspecten: een goede instroom door matching en/of selectie van nieuwe studenten; verminderde uitval in het eerste studiejaar en een snellere doorstroom resulterend in een stijgend bachelorrendement.

Voor collegejaar 2018-2019 gold een numerus fixus voor de twee hbo-bacheloropleidingen. Bij de opleiding Leisure & Events Management heeft dit geresulteerd  in een tegenvallende instroom in september 2018. Daarop is besloten in collegejaar 2019-2020 geen fixus te hanteren.

Binnen de verschillende studieprogramma’s zijn maatregelen ingezet om het studiesucces te verbeteren. Ondanks deze maatregelen is de totale uitval uit het eerste studiejaar voor de bacheloropleidingen toegenomen tot 30,5%. Het bachelorrendement is in collegejaar 2017-2018 gestegen tot 72,5%. Conform eerdere afspraken en strategische milestones werken we toe naar 75% bachelorrendement in 2021.

In 2018 had BUas in de Elsevier ranking een gedeelde eerste plaats in de categorie specialistische hogescholen. In de Keuzegids HBO Voltijd 2019 eindigde BUas opnieuw op de vierde plaats in de categorie middelgrote hogescholen.

Vanuit samenwerking tussen onderwijs en onderzoek zijn twee nieuwe minoren ontwikkeld: E-sports en Crowd Safety

Knowledge development

Om een internationaal erkende positie te verwerven in onderzoek is aansluiting bij internationale onderzoeksprogramma’s en participatie in internationale netwerken een belangrijke voorwaarde. Vanuit het eerder vastgestelde onderzoeksprofiel en onderzoeksthema’s, is de verbinding met het bedrijfsleven versterkt en de vervlechting tussen onderwijs en onderzoek gewaarborgd. Beide Centres of Expertise, Centre of Expertise Leisure, Tourism, Hospitality (CELTH) en Centre of Expertise Logistiek hebben hun positie verstevigd. 

In 2018 is intensief samengewerkt met externe partijen. Zo is Logistics Community Brabant officieel van start gegaan. In deze samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Nederlandse Defensie Academie Breda en BUas wordt innovatie in de logistieke sector gestimuleerd door kennis te vertalen naar het bedrijfsleven en onderwijs en onderzoek te verbinden met de beroepspraktijk in de logistiek.
In het najaar van 2018 is door een samenwerking met Arriva de learning community ‘People on the Move’ gestart. De learning community sluit aan op de ervaringen met het wereldwijde netwerk Youth for Public Transport (Y4PT), dat specifiek is gericht op de innovatie van het openbaar vervoer en waar BUas sinds 2017 deel van uitmaakt.  In het verslagjaar is tevens succes behaald met de uitbouw van het thema Sustainable Destination Development / Overtourism. Meerdere nieuwe projecten en samenwerkingen gestart om een breed kennisfundament met betrekking tot duurzame bestemmingsontwikkeling, bezoekersbalans en overtoerisme op te bouwen.

Kerncijfers 2018

Aantal bachelorstudenten: 7.099
Aantal masterstudenten: 201
Percentage internationale studenten: 15%
Aantal hbo-bacheloropleidingen: 10
Aantal wo-bacheloropleidingen: 2
Aantal hbo-masteropleidingen: 4
Aantal wo-masteropleidingen: 1
Aantal associate degree-programma's: 1
Uitval: 30,5%
Rendement: 72,5%
Aantal medewerkers / fte: 797 / 635,4
Percentage primair proces: 65,9%
Percentage bedrijfsvoering proces + management: 34,1%
Percentage internationale medewerkers: 17,2 %
Student - docent ratio: 23,3
Liquiditeit: 1,84
Solvabiliteit: 42,7%
Rentabiliteit: -1,3 %

Download

Download jaarverslag 2018 (pdf)

Vorige jaarverslagen

Oudere jaarverslagen zijn verkrijgbaar via het bestuurssecretariaat.