Crowd Science Research Lab

Op de BUas-campus vindt onderzoek plaats naar voetgangersstromen. Met behulp van 3 camera’s worden voetgangersstromen gedurende 1,5 jaar (1 februari 2023 t/m 1 september 2024) vastgelegd voor onderzoek en experiment.

Bezoekers die gefilmd worden zijn niet herkenbaar in beeld en de beelden worden niet opgeslagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de vlag van Logistics Community Brabant in samenwerking met Breda University of Applied Sciences. Resultaten uit dit onderzoek worden geanalyseerd door het BUas-Crowd Science Research Lab.. Het onderzoek voldoet aan alle juridische kaders en zijn opvraagbaar bij BUas en/of LCB.

Achtergrond

Nederland loopt wereldwijd voorop in het (veilig) organiseren van logistieke processen op evenementen. In de hedendaagse dynamische wereld is het echter van belang om flexibel, innovatief en vooruitstrevend te werk te gaan om deze bevoorrechte positie te behouden en waar mogelijk te verstevigen. Onderzoek heeft aangetoond dat het managen van gedrag en het veilig en doordacht organiseren van processen van grote invloed is op de veiligheid van publieksgroepen op locaties waar een mensenmassa samenkomt. Denk hierbij aan logistieke knooppunten als toeristische locaties, evenementen, vliegvelden, stations en andere publieke locaties.

Het voorspellen van gedrag is tot op heden ‘wishful thinking’ gebleken. De wens om dit in de toekomst te kunnen realiseren wordt gedragen door diverse publieke en private partijen.  Dit maakt dat BUas, met LCB als aanjager, het initiatief naar zich toetrekt om op de BUas-campus een Crowd Science Research Lab (CSR-lab) te creëren. Daarbinnen wordt door diverse betrokken partijen experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de dynamiek van bezoekersstromen. Daarnaast wordt gedrag geanalyseerd en waar mogelijk voorspeld. Naast het voorspellen levert het CSR-lab eveneens de mogelijkheid om experimenteel onderzoek te doen naar bijvoorbeeld ‘nudging’, het verzamelen van data en het definiëren van kengetallen die ondersteunend zijn aan het vakgebied ‘Crowd Safety’. Crowd Safety heeft als doel om risicovolle situaties in een vroeg stadium te kunnen definiëren om hier vervolgens adequaat op te interveniëren. Een en ander draagt bij aan een de veiligheid waar menigten (crowd), om wat voor reden dan ook, samen komt.

Doelstelling CSR-lab

Het centrale doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de dynamiek achter en binnen publieksgroepen om met de verkregen inzichten het korte termijn gedrag te kunnen voorspellen teneinde de mogelijkheid te creëren om door middel van interventies de veiligheid van publieksgroepen te verbeteren.

Met het CSR-lab wil BUas initiatieven en experimenten die in de discoverfase zitten onderzoeken. Voor het Lab zijn verschillende kokers gedefinieerd waaronder we experimenten kunnen uitvoeren. Dit zijn:

 • Voor onderwijsdoeleinden
  • Minor Crowd Safety
 • Voor onderzoeksdoeleinden
  • Dagelijks voetgangersstromen campus
  • Voetgangersstromen tijdens evenementen (open dagen, feesten, afstudeerceremonie)
  • Testen van interventies of experimenten met behulp van nudging en van verschillende set-ups
  • Onderwijsprojecten crossovers met andere academies en samenwerking met partners

Privacy

Het CSR-lab maakt namelijk gebruik van camera’s waaruit data gehaald wordt. Hier worden vervolgens analyses mee gemaakt die mogelijk iets zeggen over het gedrag en veiligheid van mensen. Deze data is geanonimiseerd en zegt alleen iets over aantal mensen per 1m2 (dichtheid), de snelheid binnen die 1m2 en de gelaatsuitdrukking (mood) per 1m2 (positief, neutraal, negatief). Deze ‘mood’ wordt slechts met kleurcodes (dus niet met personen) weergegeven en geanalyseerd. De grondslag op basis waarvan de verwerking plaatsvindt is gerechtvaardigd belang. Gerechtvaardigd belang komt tot stand na een belangenafweging. De belangen van BUas bij de verwerking worden afgewogen tegen de belangen van betrokkenen om niet opgenomen te worden. 

Zoals hiervoor verwoord is er een groot maatschappelijk belang bij het in beeld en in kaart brengen van bezoekersstromen tijdens evenementen en bij kunnen dragen aan het verhogen van de veiligheid van bezoekers tijdens evenementen. De inbreuk op de privacy van de mensen die over de campus lopen en in dit kader worden opgenomen is bij deze verwerking beperkt en tot een minimum. Tijdens het opnemen van de beelden zijn mensen (mogelijk) herkenbaar in beeld. Deze beelden komen op een lokale server en worden voor analyse geanonimiseerd met zgn. blur software. Die zorgt ervoor dat mensen niet meer herkenbaar in beeld komen. De geblurde beelden worden vervolgens geanalyseerd door een klein groepje personen zoals hiervoor is toegelicht. Alleen deze onderzoekers hebben toegang tot deze data. Het gaat met andere woorden echt over de bezoekersstromen en over hoe groepen mensen zich bewegen over de campus. Hiermee kunnen voorspellingen worden gedaan die van belang zijn voor crowd management tijdens evenementen.

 Op advies van de BUas-functionaris Gegevensbescherming zijn de volgende maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen c.q. te beschermen bij de verwerking van de persoonsgegevens.

 • Anonimiseren van beelden voor analyse in kader van CSR-lab
 • Lokale opslag (niet online in de cloud)
 • Toegang tot de server beperkt en beveiligd (minimaal two factor authentificatie)
 • Toegang tot de geanonimiseerde beelden beperkt en beveiligd
 • Korte bewaartermijnen van de camerabeelden en protocol voor verwijderen wordt goed uitgewerkt.

Rechten

Studenten, docenten en bezoekers hebben rechten ten aanzien van privacy. Deze zijn te lezen op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Here you can find this text in English