Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Breda University of Applied Sciences en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de bedrijfsvoering. Daarnaast coördineert het College van Bestuur het beheer en de dagelijkse gang van zaken.

De leden van het College van Bestuur zijn:

 • Jorrit Snijder (voorzitter)
 • Ingrid Timmermans (lid)

De secretarisen van het College van Bestuur zijn Jojanneke Hobert & Maarten Meewis (hobert.j@buas.nl, meewis.m@buas.nl)

Jorrit Snijder Buas
Jorrit Snijder
  Ingrid Timmermans
  Ingrid Timmermans

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Breda University of Applied Sciences. Bovendien fungeert de raad als klankbord voor het College van Bestuur. 

  De Raad van Toezicht neemt, conform de statuten, besluiten, geeft haar goedkeuring aan voorstellen en informeert zich bovendien over actuele ontwikkelingen inzake onderwijs, onderzoek, organisatie en bedrijfsvoering.

  De samenstelling van de Raad van Toezicht:
  • De heer E. van Lambaart, voorzitter (General Director Casino Austria AG)
  • De heer P.C.J. van Grinsven MA, vice-voorzitter (CEO NL Startupbootcamp Innoleaps, The Talent Institute)
  • De heer V.W.J.A. van Stijn RA MGA, lid
  • Mevrouw Y. van Mierlo, lid (Algemeen directeur GRWRE Ergon en nieuwe Participatie bedrijf)
  • Prof.dr. E.A. van Zoonen (Liesbet), lid (decaan Erasmus Graduate School for Social Sciences and Humanities)

  Ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is Maarten Meewis (meewis.m@buas.nl).

  Overzichten, toezichtkader, aandachtsgebieden, rooster van aftreden, profielschets en reglementen: