Kwaliteit in onderwijs

BUas biedt kwalitatief hoogwaardig en kleinschalig onderwijs dat aansluit bij de veranderende en internationale arbeidsmarkt. De kwaliteitsafspraken die we hebben gemaakt met OCW geven hieraan een extra impuls.

Kwaliteitsafspraken

Zoals iedere hoger onderwijsinstelling in Nederland heeft BUas afspraken gemaakt (tot 2024) met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren. Deze ‘quality agreements’ komen rechtstreeks voort uit input die is opgehaald bij studenten en docenten. De uitvoering wordt deels gefinancierd vanuit de studievoorschotmiddelen.

De afspraken

Learning communities; De rol van de docent op z’n kop

Het principe van de learning community is niet nieuw binnen BUas. Leerbedrijf Sibelicious is al jaren vanuit deze gedachte bezig. Het is een ‘community of learners’ waarin studenten niet alleen van een docent of trainer leren, maar vooral van elkaar. Wat we nu voor ogen hebben is een ‘community of practice’ waarin ook het werkveld actief meedoet. Een goed voorbeeld hiervan is Performatory. In zo’n learning community is iedereen een lerende, dus ook de docenten en de professionals uit het werkveld. De docent is geen alwetend expert, maar een facilitator. Dat vraagt om een andere aanpak. We investeren in trainingen voor docenten en in uitbreiding van het aantal learning communities en het aantal participerenden uit het werkveld.

 

Personalisation of education; De kracht van blended learning

Blended learning combineert online leren met een klassikale aanpak. Het geeft studenten meer handvatten om kennis zelf te ontwikkelen en op die manier landt het geleerde ook beter. Waar voorheen bijvoorbeeld acht hoorcolleges en een tentamen werden aangeboden, zie je nu dat studenten tussentijds meer momenten hebben om te toetsen waar zij staan en te ontdekken waarin zij zich nog verder moeten ontwikkelen. Dat toetsen gebeurt bijvoorbeeld met een game, video of quiz die inzicht geeft in het behaalde niveau tot dan toe. Op die manier kunnen studenten snel en tijdig bepalen wat hun vervolgstappen in het leerproces zijn. We investeren in het ontwikkelen van diverse methoden die interactief en onderzoekend leren bevordert. 

High quality intake; De juiste student op de juiste plek

Met zo’n 7.000 studenten zijn we een kleinschalige hogeschool. Docenten en studiebegeleiders kennen hun studenten bij naam. Die persoonlijke insteek vinden wij heel waardevol en het helpt ons om de juiste student op de juiste plek te krijgen. Dit begint al tijdens het studiekeuzeproces en in onze matching- en selectieprocedures. Deze zijn er uiteraard op gericht dat studenten een studieplek vinden die past. Alleen dan kan een student zich optimaal ontwikkelen en bovendien bijdragen aan het leerproces van medestudenten. We investeren in het instrumentarium voor matching en selectie en evalueren processen en procedures continu.

Student and learning analytics; Data brengen onze studenten verder

Om studenten te helpen hun talenten te ontplooien, besteden we veel aandacht aan feedback en begeleiding. In dit proces gaan we meer gebruikmaken van ‘student and learning analytics’. Daarmee krijgen we meer inzicht in de ontwikkeling en studievoortgang van onze studenten, waardoor we tijdig kunnen bijsturen en onze studenten echt verder kunnen helpen. Het goed regelen van de randvoorwaarden is onze belangrijkste opdracht voor de komende tijd. Het landelijke versnellingsteam ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ helpt ons hierbij. Ook investeren we in de nodige kennis. Die willen we structureel in huis hebben. Dat is een voorwaarde om data analytics effectief te kunnen inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

Extracurricular activities on campus; Een veilig thuisgevoel voor onze studenten

Een community opbouwen gaat niet vanzelf. Zichtbaar zijn voor elkaar op een campus die de juiste faciliteiten biedt, is heel belangrijk in community building. We hebben al gemerkt dat er in korte tijd veel gerealiseerd kan worden, dat zien we aan het initiatief van Clubs@BUas. Door het coronavirus zijn we ineens veel minder zichtbaar voor elkaar. De uitdaging is groot, maar het is mooi om te zien hoe snel mensen elkaar online vinden. We zijn ervan overtuigd dat buitenschoolse activiteiten bijdragen aan een veilig thuisgevoel voor onze (internationale) studenten. We blijven dus investeren in activiteiten als studium generale, symposia, maar ook sociale, culturele en sportieve activiteiten. 

Lecturers connected to international industry; Docenten brengen internationale prakijkervaring mee  

We leiden onze studenten op voor een  carrière in een internationaal werkveld. Dat vraagt iets van onze docenten. Het overgrote deel van hen heeft een internationale achtergrond of internationale werkervaring. Daarnaast zijn veel  van onze docenten naast het lesgeven ook nog steeds actief in het werkveld. Onze studenten profiteren hiervan, want door de actuele ervaring  van docenten zijn studenten goed op de hoogte van wat er in de beroepspraktijk gebeurt en welke uitdagingen er zijn. Ook biedt het mogelijkheden voor internationale stages en samenwerkingen. We stimuleren docenten om waar nodig deze internationale ervaring uit te breiden en om actief deel te nemen in internationale netwerken, waarvoor we een deel van de studievoorschotmiddelen inzetten.

Lecturers with excellent qualifications; Competente experts die vaardig zijn in de Engelse taal

Het spreekt voor zich dat onze docenten vaardig zijn in hun vakgebied We stimuleren docenten, studiebegeleiders en onderzoekers om zich voortdurend te blijven ontwikkelen binnen of buiten hun expertise. Het maken van crossovers met andere vakgebieden kan studenten helpen om vanuit verschillende perspectieven naar een probleemstelling te kijken. We investeren dus in extra opleiding van ons personeel, maar ook in uitwisseling. Een deel van de studievoorschotmiddelen wordt ingezet om de beheersing van de Engelse taal bij alle medewerkers van BUas te verbeteren.  

More lecturers; Capaciteit in de ruimste zin van het woord

Onze docenten en studiebegeleiders beschikken over de juiste competenties om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven. Maar naast kwaliteit is er ook voldoende capaciteit nodig voor het onderwijsproces, voldoende gekwalificeerde docenten. Vanuit de studievoorschotmiddelen willen we versneld extra docenten aanstellen om de continuïteit en de kwaliteit van ons kleinschalig onderwijs te kunnen waarborgen. Het beschikbaar hebben van meer docenten voor het onderwijs biedt ook meer mogelijkheden voor meer en betere begeleiding van studenten in de vorm van persoonlijke coaching en training, wat bijdraagt aan studiesucces en welzijn van onze studenten.

Student welfare; Laagdrempelige studietrainingen voor onze studenten

Onder de noemer BESTtraining helpen we studenten die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. BEST staat voor BEtter STudying. Met beter bedoelen we niet dat de lat hoger moet komen te liggen. Juist niet, we willen op een laagdrempelige manier bijdragen aan het welzijn van onze studenten. Dat doen we door het aanbieden van trainingen die studenten kunnen helpen om op een prettige manier met de studie bezig te zijn, wat bijdraagt aan het psychisch welbevinden en aan het uiteindelijke studiesucces van onze studenten. We bieden trainingen in studievaardigheden, studeren met dyslexie, assertiviteitstrainingen en trainingen waarin je leert omgaan met faalangst. We investeren in een breder aanbod, denk aan een training voor studenten die hoogsensitief zijn, mindfulness sessies en begeleiding door een psycholoog.