Regelgeving

Reglementen | Complaints Service Point

Reglementen en statuten

Breda University of Applied Sciences wil zich niet alleen verantwoorden naar haar omgeving, maar ook de veiligheid van (aankomende) studenten en medewerkers borgen, duidelijkheid verschaffen over procedures en mogelijkheden bieden om in beroep te gaan of bezwaar te maken tegen een beslissing.

Daarom nemen we een aantal regels en reglementen in acht:

Rechtsbescherming

 

Onderwijsregelingen
Financiële ondersteuning
Goede gang van zaken

Deze pagina is in ontwikkeling en daarom is het overzicht reglementen nog niet compleet. 

Mocht je vragen hebben over bovenstaande, e-mail dan je vraag naar legal@buas.nl.

 

Complaints Service Point

Het Complaints Service Point is er om (aankomende) studenten te ondersteunen bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.
Het loket helpt je bij het vinden van de juiste route als je het niet eens bent met de manier waarop je bent behandeld door een student of medewerker van BUas of een beslissing die ten aanzien van jou is genomen.

Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Klacht

Een klacht kan gaan over een gedraging van een student of medewerker van Breda University of Applied Sciences, het onderwijs of onderwijsondersteunende faciliteiten. Het advies is om eerst de situatie te bespreken met de persoon of instantie waar het om gaat en lukt het om samen tot een goede oplossing te komen zonder een formele procedure op te starten. 

Lukt het niet om samen tot een goede oplossing te komen, stuur dan je klacht naar ComplaintsServicePoint@buas.nl.

Bezwaar

Een bezwaar dien je in als je het niet eens bent met een (schriftelijke) beslissing die door het College van Bestuur met betrekking tot jou is genomen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de in- of uitschrijving voor een studie of de toekenning/afwijzing van financiële ondersteuning. 

Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van de beslissing waartegen je bezwaar wilt maken. Je dient je bezwaar in bij de Geschillenadviescommissie door het invullen van het Bezwaarschrift voor de Geschillenadviescommissie.

Meer informatie over de Geschillenadviescommissie vind je in het Reglement Geschillenadviescommissie

Beroep

Een beroep dien je in als je het niet eens bent met een (schriftelijke) beslissing van de examencommissie of een examinator. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een negatief bindend studieadvies. 

Een beroepschrift voor het College van Beroep voor de Examens moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van de beslissing waartegen je in beroep wilt gaan. Je dient je beroepschrift in via het Beroepschrift voor het College van Beroep voor de Examens.

Meer informatie over het College van Beroep voor de Examens vind je in het Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande, stuur dan een e-mail naar ComplaintsServicePoint@buas.nl.