Baltic LINes

Baltic LINes beoogt de transnationale coherentie van scheepvaartroutes en energiecorridors in de Maritieme Ruimtelijke Plannen (Maritime Spatial Plans of Planning; MSP) van de Baltische Zee regio (BSR) te vergroten.

Hiermee draagt dit project direct bij aan deze regio’s beleidsambitie om MSP in alle Lidstaten te stimuleren, en om een gemeenschappelijk aanpak voor grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Dit voorkomt discrepanties in plannen op en over grenzen, en waarborgt transnationale verbindingen en efficiënt ruimtegebruik in de Baltische Zee. Baltic LINes is mogelijk dankzij de financiële steun van het Interreg Baltic Sea Region programma van de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Projecttaken en –resultaten

  1. Uitvoeren van een gestructureerd en gecoördineerd proces om relevante nationale/transnationale stakeholders te betrekken bij MSP
  2. Ontwikkelen van vereisten voor en ruimtelijke implicaties van MSP voor de scheepvaart en energiesectoren (met inachtneming van voorspelde economische, milieu- en technologische ontwikkelingen op zee en land)
  3. Visualiseren van verzamelde informatie in scenario’s met behulp van MSP Challenge, een simulatiegame gebaseerd op accurate data en feedback van de scheepvaart en energiesectoren, om maritiem ruimtelijke planners de diverse uitdagingen in duurzame planning van menselijke activiteiten in het ecosysteem van de zee en zeekust te helpen begrijpen.
  4. Verbeteren van toegang tot relevante transnationale MSP data benodigd voor het toewijzen van ruimte voor scheepvaart en energie gebruikers in MSP middels een pilot van een nieuw BSR MSP data-infrastructuur.
  5. Ontwikkelen van planningsoplossingen toepasbaar voor nationale MSPs om transnationale coherentie van lineaire infrastructuren te ondersteunen.
  6. Ontwikkelen van aanbevelingen voor een BSR overeenkomst over grensoverschrijdende consultaties wat betreft lineaire infrastructuren binnen het MSP proces.

Onze rol

Breda University of Applied Sciences is een volwaardig partner in dit project. Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van de MSP Challenge simulatiegame betreffende de BSR, alsmede het faciliteren van zijn toepassing, allemaal met het doel om inzichten te ontwikkelen passend bij de projectdoelen en daarmee MSP in de BSR (zie taak 3). We werken daarom nauw samen met alle Baltic LINes partners om de juiste vereisten te definiëren voor de simulatiegame en ervoor te zorgen dat de simulatiegame daaraan ook voldoet. Meerdere MSP Challenge sessies zijn gepland om inzichtelijke toekomstscenario’s en bruikbare ruimtelijke plannen te ontwikkelen voor met name de scheepvaart en energiesectoren.
Meer informatie over MSP Challenge: www.mspchallenge.info.

Zie ook: onderzoek Serious Games.