Overtoerisme is een hot topic in veel Europese steden. Maar welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en wat zijn de gevolgen?
In zijn artikel ‘Is Overtourism Overused? Understanding the Impact of Tourism in a City Context’, schetst Ko Koens van Breda University of Applied Sciences de oorzaken van overtoerisme en de factoren die hierbij een rol spelen.

Koens heeft dit artikel met coauteurs Albert Postma (NHL Stenden Hogeschool) en Bernadett Papp (Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality - CELTH) geschreven. Hierin plaatsen zij het thema in een historische context. Het artikel is gebaseerd op interviews met ruim 80 stakeholders uit 13 Europese steden.

Verschillende dimensies

Het thema overtoerisme is steeds vaker onderwerp van discussie, niet alleen in de media, maar ook in academische kringen. Koens heeft in de afgelopen vier jaar onderzoek verricht naar dit veelbesproken thema. De term overtoerisme kent volgens Koens verschillende dimensies en doordat een eenduidige definitie ontbreekt, leent het zich voor verschillende interpretaties.

“De meeste publicaties focussen exclusief op toerisme. Overtoerisme kent echter een grote diversiteit van verschijningsvormen. In onze publicatie schetsen we een raamwerk dat aan de basis kan staan van een evenwichtige discussie over dit thema”, vertelt Koens. “Zo is het niet alleen toerisme dat ervoor zorgt dat steden overbevolkt raken, maar hebben ook sociale ontwikkelingen een belangrijke impact. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van online winkelen, met als gevolg dat steeds meer leveranciers en distributeurs zich in steden begeven en hun voertuigen parkeren op locaties die hier niet altijd geschikt voor zijn.”

Explosieve groei 

Overtoerisme wordt volgens Koens steeds meer als grootstedelijk probleem ervaren vanwege de explosieve groei van bezoekersaantallen. “Dan blijkt dat steden en hun omgeving hierop niet zijn toegerust en kan wrijving tussen stadsbewoners en toeristen ontstaan”, aldus Koens. Ook wijst hij op de trend dat steeds meer toeristen willen ervaren hoe het is om in een stad te wonen, in plaats van verschillende trekpleisters te bezoeken. “Hierdoor bevolken steeds meer toeristen de leef- en woongebieden van stadsbewoners. Zij zijn niet altijd vertrouwd met de sociale en culturele normen die hier gelden. Denk aan toeristen die een fiets huren en niet altijd op de hoogte zijn van de lokale verkeersregels. Dat kan tot ergernis leiden.” 

Smart City Hospitality 

Koens wil de komende jaren benutten om samen met relevante partijen na te denken over oplossingen. “Hierop richten wij ons al enige tijd in het Europese onderzoeksproject ‘Smart City Hospitality’ (SCITHOS). “Met behulp van onder meer toepassingen op het gebied van serious gaming nodigen we verschillende partijen uit om zich te buigen over de vraag hoe toerisme een bijdrage kan leveren aan duurzame stedelijke ontwikkeling en de leefkwaliteit van de lokale bevolking.” 

Download het artikel (pdf)

Meer publicaties van Ko Koens (via Pure)